Duben - měsíc bezpečnosti

Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen že v něm vylézají hadi a štíři, ale na našich silnicích se opět po zimě začínají hemžit nejrůznější přibližovadla, uložená přes zimu v garážích, kůlnách, stodolách či sklepích. Také proto je řadu let tento měsíc považován za příležitost oprášit vědomosti o dopravních předpisech. My jsme v naší škole šli ještě dále a pojali jsme duben jako měsíc celkového osobního bezpečí. Ve třídách proběhly komunitní kruhy vedené třídními učiteli, kde se hovořilo o pojmech šikana a kyberšikana, slušném a kamarádském chování ve škole i mimo ni. Ve vyšších ročnících žáci vyplňovali anonymní testy sociálního klimatu třídy. S metodikem prevence proběhla beseda na téma osobní bezpečí, kde byli žáci citlivě seznámeni s podstatou problematiky a měli možnost shlédnout didaktické krátké filmy k tomuto tématu. Zároveň byli seznámeni s možnostmi řešení krizových situací, čísly na linku důvěry i krizových center. Ve VV jsme také malovali na téma Osobní bezpečí. 

Děti zobrazovaly své bezpečné místečko a k němu protiklady chování, které bezpečné není. Na třídní společné schůzce byli přítomní zákonní zástupci seznámeni s pojmy šikana a kyberšikana. 21. 4. proběhla beseda s policistou na téma Duben – měsíc bezpečnosti. Tematicky bylo zařazeno i dopravní hřiště, o kterém jsme již níže psali. 10. 10. pak naši žáci mají slíbenu ještě jednu akci – besedu na téma Šikana a kyberšikana Agenturou PPPP T Veličky z Bílovce. Dne 21. 4. proběhla v naší škole beseda s policistou prap. Danielem Štefkem, inspektorem Obvodního oddělení Policie ČR Velké Heraltice. Již jeho vstup do třídy uklidnil i ty největší zlobílky. Pan praporčík dětem zopakoval zásady, které musí dodržovat, aby si uchovaly osobní bezpečí. Témata – Správné chování na veřejnosti, Děti v dopravě, Děti a návykové látky, Šikana a Kyberšikana, prokládal zážitky z praxe, které velice poutavě a zároveň přiměřeně povyprávěl posluchačům. Velme milá byla jeho gratulace dívence, která měla narozeniny a poskytnutí materiálů pro třídní učitelky. Beseda se povedla, jistě byla jen začátkem naší další spolupráce. Velice děkujeme panu praporčíkovi za velmi pěknou a poutavou besedu. Děkuji paní učitelce Z. Remešové za připravené programy a zajištění akcí.